Poplatky za ŠJS

Základná štátna jazyková skúška:
interní poslucháči 100,00 €
externí poslucháči 130,00 €
Všeobecná štátna jazyková skúška:
interní poslucháči 120,00 €
externí poslucháči 150,00 €
študenti bilingválneho gymnázia, ktorí vykonávajú maturitnú skúšku ako ŠJS 45,00 €
Odborná štátna jazyková skúška:
(len pre záujemcov bilingválnej sekcie Spojenej školy v Poprade
s vyučovacím jazykom slovenským a nemeckým)
  45,00 €

Pokyny k uhradeniu platby za jazykovú skúšku

Poplatok za skúšku je potrebné uhradiť do 31. marca 2024 a dátum a výšku úhrady vyznačiť na prihláške.

Uchádzači o  ŠJS sa prihlasujú prostredníctvom elektronického formulára prihlášky v mesiaci marec 2024, avšak najneskôr do:

31. marca 2024

Údaje k úhrade poplatku:

IBAN: SK45 8180 0000 0070 0051 8856

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol:

  • 11124 – anglický jazyk
  • 22224 – nemecký jazyk
  • 33324 – francúzsky jazyk
  • 44424 – slovenský jazyk ako cudzí