Anglický jazyk

Osnovy pre vyšší kurz

(5. konv. a 6. ročník )

Jazykové prostriedky – gramatika

 • Pomocné slovesá – to do, to be, to have
 • Modálne slovesá – can, may, must – ich opisné tvary a druhotný význam, vyjadrenie povolenia, pravdepodobnosti, povinnosti a dedukcie v prítomnom a minulom čase, should/ought to, should do ~ should have done
 • Jednoduché a priebehové tvary všetkých časov, výnimky, všetky perfektné časy
 • Trpný rod vo všetkých časoch, osobné a neosobné štruktúry – he is said to be/to have been
 • Frázové slovesá – oddeliteľné a neoddeliteľné
 • Členy – určitý, neurčitý, nultý
 • Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, obojaké so zmenou významu,kolektívne, príbuzné problémy
 • Zložené podstatné mená
 • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek, ich postavenie vo vete, základné a silné prídavné mená, intenzifikátory a modifikátory
 • Tvorenie slov pomocou prefixov a sufixov
 • Rozdiel medzi it is ~ there is. Väzba there is/there are vo všetkých časoch
 • Zvyky – väzba used to/would, be used to, get used to
 • Väzba enough/too + prídavné meno a enough + podstatné meno, rozdiely medzi so, such, enough a very
 • Väzba to have/get something done vo všetkých časoch
 • Slová a väzby, ktoré sa často mýlia, prídavné mená s –ed/ -ing, like, as, as if, as though
 • Nepriama reč – posun časov, iné slovesá pri reprodukovaní výpovedí, ich väzby
 • Vzťažné vety definujúce a nedefinujúce, s predložkou a bez nej, vzťahujúce sa na celú vetu
 • Zdôrazňovanie pomocou what
 • Podmienkové vety – všetky typy a výnimky, želacie vety pre všetky situácie, iné možnosti /I´d rather, it´s time/
 • Časové vety a spojky
 • Použitie gerundia a infinitívu – holý neurčitok, slovesá spájajúce sa s obomi – rozdiely vo význame
 • Vedľajšie vety s prítomným a minulým particípiom

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť – Osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine, tlačivá a dokumenty, vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo, generačné rozdiely, multikultúrna spoločnosť.
 • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl, Porovnávanie s Veľkou Britániou.
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie – Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, Nemocnica a poliklinika, lekáreň a lieky, poistenie, civilizačné choroby – AIDS, drogy, symptómy bežných chorôb.
 • Stravovanie- Stravovacie návyky – národné a osobné, Stravovacie zariadenia, Príprava jedál – recepty, Kultúra stolovania, Zdravá výživa.
 • Voľný čas a záľuby- Delenie koníčkov a ich vývin od detstva, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka, Umenie a rozvoj osobnosti.
 • Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, ich výhody a nevýhody, osobná doprava, príprava na cestu, cestovanie, ubytovanie. Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí.
 • Vzdelávanie – Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Typy škôl u nás a v anglicky hovoriacich krajinách. Celoživotné vzdelávanie.
 • Práca a zamestnanie – rozdelenie profesií, nezamestnanosť – príčiny, hľadanie práce, pracovný pohovor, Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť.
 • Človek a príroda – Zvieratá/rastliny, Počasie, Človek a životné prostredie, Rastliny / Flóra, Klíma, Príroda okolo nás a ochrana životného prostredia a jeho obnoviteľné zdroje energie Prírodné katastrofy – hladomor.
 • Multikultúrna spoločnosť – Angličtina ako cudzí jazyk, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií.
 • Obliekanie a móda – Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne príležitosti, Druhy a vzory odevných materiálov, Móda a jej trendy.
 • Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne, adrenalínové, Športové disciplíny, Význam športu pre rozvoj osobnosti, Nové trendy v športe, Fair play športového zápolenia, drogy..
 • Obchod a služby – Nákupné zariadenia/centrá a ich vybavenie, Druhy a spôsoby nákupu a platenia, Kultúra nakupovania a služieb, reklama.
 • Kultúra a umenie – Druhy umenia – významné osobnosti, Kultúra a jej formy.
 • Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy a vynálezcovia, Vedecký pokrok a jeho zneužitie.
 • Masovo-komunikačné prostriedky – ich vplyv, delenie, pozitíva a negatíva.