Anglický jazyk

OSNOVY PRE ŠPECIÁLNY KURZ - prekladový seminár

Hlavným obsahom kurzu je naučiť poslucháčov správne preložiť text zo slovenského jazyka do anglického jazyka. Predpokladom splnenia tohto cieľa je hlbšie zopakovanie vybraných náročných kapitol z gramatiky stredného a vyššieho kurzu anglického jazyka a prehĺbenie zručnosti narábania s náročnou lexikou. Súčasťou práce v kurze je práca so slovníkmi rôzneho druhu – prekladový, výkladový, synonymický a iné.