Teaching languages in the digital era: the best apps, web platforms, and ICT resources for learning languages

Partnerská organizácia: ELA, Erasmus Learning Academy

Miesto konania kurzu: Palermo, Sicília, Taliansko

Dátum konania: 17. – 23. júl 2022

Vyučujúca Ing. Monika Rúrová

Denník mobility

Prvý deň, 17. júl 2022:

 • Zoznámenie sa s účastníkmi kurzu, ktorí pricestovali z Bulharska, Estónska, Nemecka, Poľska a Slovenska.
 • Prvá prehliadka mesta Palermo v sprievode Anny zo Slovinska a Leonor z Palerma

Druhý deň, 18. júl 2022

 • Stretnutie všetkých účastníkov s lektorkou kurzu Serenou Mariou Sciarrotta v hotelovej učebni. Prvá aplikácia sedem dňového kurzu bola JAMBOARD, súčasť aplikácií Google. Je to internetový nástroj na štúdium, precvičovanie, opakovanie a upevňovanie novej slovnej zásoby. Umožňuje študentom rozvíjať predstavivosť a kreatívne myslenie.
 • MENTIMETER je interaktívna platforma na brainstorming, spoluprácu v triede, rýchle hlasovanie , či spätnú väzbu. Použitie je veľmi jednoduché.

Tretí deň, 19. jú 2022

 • POWTOON pomáha učiteľom a žiakom vytvárať zábavný obsah učenia. Vytváranie animovaných videí umožňuje reprodukovať učivo atraktívnym spôsobom.

Všetky tri nástroje sú zhrnuté v linku:

https://jamboard.google.com/d/1V8wYdPQ_8S_-m5YD8RiYeaahRYQSnVmBawZG8kXicfw/edit?usp=sharing

Štvrtý deň, 20. júl 2022

 • THINGLINK premení statické obrázky na dynamické, plné multimediálneho obsahu. Animované ikony odhalia skrytý obsah vo forme textu, obrázka, zvukého záznamu, videa, či odkazu na webovú stránku.
 • CANVA, je to grafický online nástroj na vytváranie plagátov, prezentácií, videa . Vytvára úžasný vizuálny obsah študijného materiálu. Podporuje kreativitu a vizuálnu komunikáciu nielen v projektovom vyučovaní. 
 • SOCRATIVE, jednoduchý, voľne dostupný nástroj na tvorbu krátkych testov, kvízov a rýchlej spätnej väzby, ktorá je neoodedliteľnou súčasťou vzdelávania. 

Piaty deň, 21. júl 2022

 • QUIZLET je zadarmo online nástroj, ktorý využívať digitálne kartičky na zopakovanie a rozšírenie slovnej zásoby. Zefektívňuje a inšpiruje učenie cudzích jazykov.
 • BAMBOOZLE je aplikácia vhodná na precvičovanie a upevnenie učiva pre všetky vekové kategórie. 
 • EDPUZZLE je video platforma pre učiteľov a študentov. Používanie interaktívneho multimediálneho obsahu vo vyučovacom procese motivuje a inšpiruje študentov k učeniu.

Šiesty deň, 22. júl 2022

 • ACTIONBOUND je online nástroj, ktorý vytvára pátracie hry. Tie sú motivačné a majú vo vzdelávaní veľký potenciál. Žiaci sa počas nich učia svojou vlastnou aktivitou. Buduje sa nimi spolupráca v tíme a záujem zapojiť sa do spolupráce a aktivít v triede i mimo nej. 
 • Účastníci kurzu si tento nástroj overili na aktivite v parku, kde plnili úlohy na vopred zadaných miestach. Lokalizovanie miesta bolo dané GPS súradnicami a mapou v aplikácii ActionBound, ktorú mal naištalovanú kapitán každého tímu. Na každom lokalizovanom mieste hráči musia riešiť viacero typov úloh. Napr.: odpovedať na otvorené alebo uzavreté otázky, natočiť video, vytvoriť audio nahrávku či urobiť fotografie.

Siedmy deň, 23. júl 2022

 • Zhrnutie obsahu kurzu, rekapitulácia všetkých desiatich platforiem. Všetky webové aplikácie sa dajú používať tak na počítači ako aj na tablete a smartfóne. Záverečné vyhodnotenie kurzu a odovzdávanie certifikátov. Komunikácia v medzinárodnom tíme  bola zameraná na angličtinu, je to skvelá príležitosť pracovať, zdieľať informácie s ostatnými účastníkmi v anglickom jazyku.