Jazyková škola v Poprade je školou, ktorá svojím 50-ročným pôsobením v oblasti jazykového vzdelávania dokazuje, že aj neformálne vzdelávanie je dôležitou súčasťou celoživotného vzdelávania a pomáha absolventom kurzov lepšie uspieť na trhu práce, resp. študentom  umožňuje absolvovať štúdium v zahraničí . Svojou  ponukou a kvalitou vzdelávania  konkurujeme jazykovým školám  v danom regióne , čoho výsledkom je aj počet poslucháčov, ktorý sa pohybuje každoročne okolo 1300 -1400 poslucháčov. Našim cieľom je sprístupniť  jazykové vzdelávanie všetkým  vekovým kategóriám, najmä dospelým poslucháčom, ktorí v minulosti nemali možnosť v rámci formálneho vzdelávania získať jazykové kompetencie, ktoré sú zamestnávateľmi v súčasnej dobe žiadané.

V roku 2015 naša škola zapojila do programu Erasmus+ – oblasť vzdelávania dospelých

Cieľom nášho projektu bolo zvýšiť relevantnosť neformálneho jazykového vzdelávania, tak aby zodpovedalo nárokom modernej informačnej doby, európskeho kontextu vzdelávania a pracovného trhu.  Chceme obstáť v konkurencii inštitúcií poskytujúcich jazykové vzdelávanie, využívať najnovšie trendy, inovatívne spôsoby vyučovania, a takto zabezpečiť kvalitné jazykové vzdelávanie   dostupne širokým vrstvám obyvateľstva. Cieľom bolo inovovať obsah kurzov v spojitosti so znalosťami potrebnými pre lepšiu zamestnateľnosť  dospelých poslucháčov, prípadne obohatiť ponuku kurzov.

Realizovali sme tri  európske mobility, ktorých sa zúčastnili traja pedagogickí zamestnanci školy ,  s cieľom získať najnovšie poznatky a nadobudnúť praktické zručnosti.

Aktivita č. 1 – Business English – Hands.on Approach – dvojtýždňový kurz zameraný na komplexnú prípravu kurzov, ktoré sú skutočne užitočné, relevantné a praktické pre zamestnávateľov, jedná sa o vzdelávaciu aktivitu postavenú na certifikáte CLTC vyvinutom nemeckými ,firmami pre firmy, ktorý kladie dôraz práve na tieto stránky jazykového vzdelávania. Táto aktivita má priniesť praktické poznanie metód a zručností, ako identifikovať tieto potreby skutočných zamestnávateľov na regionálnej úrovni, ako tam vniesť širší európsky koncept mobility zamestnancov a ich kvalitnej jazykovej prípravy.

Aktivita č. 2 – Methodology Revisited, Revitalised, Renergised- Language Teaching Methodology – dvojtýždňový kurz zameraný na metodológiu jazyka, revitalizáciu a „okorenenie “ vyučovania. Počas kurzu budú predstanené rozličné metódy a techniky, ktoré pomôžu oživiť vyučovanie,  bude to príležitosť zopakovať si, naučiť sa a vyskúšať nové spôsoby práce, vytvoriť tvorivé a stimulujúce prostredie, zamerať sa na rôzne štýly učenia sa, výslovnosť, tvorbu vlastných materiálov, využitei online softwaru. Niektoré workshopy sa budú zameriavať na integráciu technológie do vyučovanie procesu . Prínosom je najmä zvýšenie si profesijných kompetencií,obohatenie sa o nové inovatívne metódy,   možnosť využitia technológie vo vyučovaní, porovnaním môžeme preniesť príklady dobrej praxe,nové techniky a metódy a implementovať ich do nášho vzdelávacieho programu.

Aktivita č. 3 – Methodentraining in der Unterrichtspraxis Deutsch als Fremdsprache. Praxis – Workshops zu zentralen Themen des Deutschnunterrichts- kurz vytvorený z didakticko – metodických workshopov k tvorbe učebných materiálov, hravému sprostredkovaniu gramatiky, metód počúvania s porozumením a inými praktickými otázkami vyučovanie. Súčasťou kurzu sú aj hospitácie v kurzoch podľa výberu , úrovne u skúsených učiteľov nemčiny ako cudzieho jazyka. Komparatívnou metódou identifikovať možné problémy,hodnotiť kvalitu vzdelávania a na základe pozorovania zlepšiť obsah, či metódy vyučovania a vniesť nové prvky do vyučovania.

Po absolvovaní aktivít sme sa o výsledky projektu podelili s našimi externými spolupracovníkmi z iných škôl v regióne a s našimi poslucháčmi a ponúkli sme verejnosti nový kurz Business English.

Príloha: Prezentácia k projektu (pdf 245 KB)

Tento projekt bol zaradený ako príklad úspešného projektu do KOMPENDIA PROJEKTOV Erasmus+