LOGS – „Languages Opening Gates to Society“

Projekt v rámci programu ERASMUS+

Kľúčová akcia KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

Od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2019 je Jazyková škola v Poprade zapojená do medzinárodného projektu, ktorého cieľom je  výmena osvedčených postupov a príkladov dobrej praxe, využívanie, analýza a porovnanie postupov a metód vo vyučovaní dospelých.

Partnermi našej školy sú vzdelávacie inštitúcie zamerané na vyučovanie cudzích jazykov vo Švédsku, Španielsku a Estónsku.

Nadnárodné stretnutia
Október 2017:  Göteborg, Švédsko

Spolu s partnermi z Estónska, Španielska a Švédska sa Jazyková škola v októbri zúčastnila na úvodnom projektovom stretnutí, ktoré zorganizovala naša partnerská škola vo Švédskom Göteborgu. Cieľom projektu je výmena osvedčených postupov a inovatívnych metód a tak si vyučujúce anglického jazyka (Ing. Lavková. Ing. Dudašková a Mgr. Kovalová) vyskúšali využitie drámy a roleplay vo vyučovaní.

NEWSLETTER 1

Apríl 2018: Španielsko, Barcelona

V apríli 2018 sa  učitelia Jazykovej školy v Poprade – Mgr. Ivana Kovalová a Mgr. Tibor Liptaj  zúčastnili druhého projektového stretnutia v španielskej Barcelone. Španielska škola sa zameriava na využitie kultúrnych fenoménov a tradícií vo vyučovaní cudzích jazykov. Účastníci si vypočuli mnohé ukážky textov v angličtine, francúzštine, španielčine či katalánčine a mali tú česť odovzdať ceny víťazom v literárnej súťaži študentov školy pri príležitosti významného katalánskeho sviatku  Sant Jordi (sviatok svätého Juraja). Katalánci oslavujú tento sviatok vzájomným obdarúvaním, ženy dostávajú ako prejav pozornosti a lásky ruže a muži sú obdarúvaní knihami. V uliciach mesta bolo vidno množstvo stánkov s červenými ružami a knihami a davy ľudí, ktorí tieto komodity vo veľkom nakupujú.

NEWSLETTER 2

Október 2018: Estónsko, Tartu

Tretie stretnutie partnerov sa konalo v estónskom meste Tartu. Koordinátorka projektu LOGS v našej škole Ing.  Renáta Lavková a traja ďalší učitelia našej školy  Mgr. Ivana Kovalová a Mgr. Tibor Liptaj  a Ing. Dagmar Dudašková mali  v októbri 2018 možnosť si vyskúšať  inovatívne metódy vo vyučovaní cudzích jazykov, pri ktorých sa využívajú informačné a komunikačné technológie. Uskutočnila sa aj výmena skúseností s partnermi z Tartu, ktorých krajina je priekopníkom IKT v Európe.

NEWSLETTER 3

Marec 2019: Slovensko, Poprad

Štvrté a záverečné stretnutie v rámci projektu LOGS sa konalo v našej škole 14. a 15. marca 2019. Hlavnou témou stretnutia bola výmena skúseností s využívaním kreatívnych metód pri rozvíjaní a zdokonaľovaní všetkých rečových zručností. Učitelia Jazykovej školy v Poprade predstavili svojim projektovým partnerom súbor tvorivých aktivít s dôrazom na rozprávanie a písanie. Učitelia z Estónska, Švédska a Španielska sa zúčastnili na našich kurzoch, kde sa zoznámili s našimi poslucháčmi.

NEWSLETTER 4